Siap Bali

Siap Bali

Teke ling mekuli jeg sing ade len kenehe tekening mulih enggal enggal pang nganteg gen jumah. Panak kuranan pasti be ngantosang jumah. Amat liang kenehe jani, panak sube dadue, kurenan kanggoang besik dogen. Kenyel san wai ne jani, mekuli kejep pang ade dogen anggo melu uyah anggo di paon teken kurenane. Panak muani dadue bagus bagus, kurenan besik jegeg buin. Aruh.. jeg mulih gen langsung ke pondok jani.

Supra legend ane sube mekelo sajane mengabdi ajak irage jeg setate ngacir diapin je ujan gerimis di jalane. Irage sube ngelah keneh kal anggo mantel, tapi jeg care biase, asane ujane sing je kal bales, ah… de be anggone jas ujane… buin kejep gen kal endang. Sube ade kira kira kutus kilo mejalan supra legend ne… jeg tusing masi ujan gerimise mereren.. mare gabagin tangkahe, jeg saget sube belus jaket legend ne masi. Kanggoang jaket maan meli di pasar kodok ipidan, maji aji seket tali rupiah, nah nu masi luung anggo mekuli. Sube sekitar nem tiban jaket legend ne ene kat ajak mekuli, yen i supra legend yen itung itung mirib sube sekitar pelekutus tiban mengabdi ajak irage. Bek san timpale ngorin ngadep, tapi pedalem ngelah kenangan puntag pantig ajak ye.

Ade mirib sekitar buin limang kilo kal nganteg jumah di pondok. Liang atine sube sing bakat mikirin. Jeg nak ken ken kade rodan montore jeg asane ngegol di duri. Prejani kal endukan gas montore sambilang mekipekan ningalin rodan montore ane di duri. Ngegol… mare mereren telektekang,.. aruh… pecah ban montore puk. Inget teke bekele di kantong celanane. Kal gabag prejani, cukup sing yen anggo meli ban dalam. Srettt…. kal besuang pis beleke uling kantonge. Ade duang dase tali besik, dase tali besik, limang tali masi besik.. lan siyuan tetelu. Yen pikir pikir asane cukup yening paling parang kal ngati ban bocor. Kempes total ban montore ane di belakang. Tusing nyidang buin negakin. Ade sekitar a kilo mejalan nanan montore, kal ngalih bingkil ane nyidang menin montore.

Ujane tusing je suud nen.. bajune saget sube belus licitan, jas ujan ngabe, tapi tetep belusan sawireh nungkak nungkak kenehe nganggo jas ujan. “nah to ye ade bingkin di samping jalane di bucu”, aget san lan liang atine nepukin bingkil nu tetep mebukan diapin je sube jam lime lebih selae menit jani. “Om Swastiastu pak..” sube kat tingalin ade plangkiran di tembok kaje kanginan bingkile makane bani irage nyambatin malu malu. “nggih om swastiastu mewali pak..”. Jeg girang kenehe i bapak bingkil masi nyautin irage. Yen tingalin sing je tue i bapak bingkil ne.. mungkin sekitar duang dase nem umurne, nu cenik, tapi sube ade nak nik masi di bingkilne, panakne mirib dadue ne. “Sapunapi niki pak montor bapake..?” keto ye i bapak bingkil. Kene kenehe… sube tingaline irage nandan montor lan ban belakangne kempes jeg misi metakon buin ye puk, nah.. mungkin kewajiban beliau metakon keto teken irage. “Niki pak.. tiang mare san teke ling mekuli, jeg di tikungan dajane beten punyan bingine jeg ngegol ban belakang ne puk… untung tiang sing ulung nangti pak..”. Keto irage mesaut. “Nggih pak… jantos dumun nggih.. niki tiang kari mragatang montor ane malunan pak nggih… melinggih dumun..”. Keto ye i bapak bingkil ngomong.

Kal jongkrak montore pas di sisi sajan, sawireh tongose bek baan montor ane mebenin. Mare iseng nolih, ade anak ajak telu ditu masi ngantosang montor ne ane mebenin. Prejani kene kenehe.. “puih.. irage maan nomer papat ne.. aruh.. buin pidan ye kal maan gilihan ne…” iseng ngalih ngalihin tongos negak, paling ledap matane ngalihin tongos negak, saget mesaut i bapak bingkil. “ampure pak genahe tuah amonean manten, ten wenten tongos pak.. ampure nggih.. kanggeang nggih pak.. niki wenten dingkling anggen pak..”. Keto ye i bapak bingkil lan ngenjuhin kursi cenik dingklik ke irage. Kal luh jakete ane belus… kal susutin bedik muane wireh belusan ling busan. Yen tingalin montore ane mebenin ditu ane gelah anak len, asane nak nyerpis nganti oli dogen. Nah.. sabarang dogen, irage perlu pang montore nyidang mejalan mulih. Kal jemak hp jadul ane sube mengabdi masi ajak irage duang dase tiban. “Luh.. beli nu di bencingah ne… montore bedah puk.. di bingkil jani nah luh..”. Keto munyin sms e ajak kurenane. “Nah bli… adeng adeng mulih nah.. ujan puk jani jumah di pondok nah bli..”, mesaut kurenane masi.

Konden ngejang hp di kantonge ade nak metakon di bingkile ajak irage. Mare tingalin bapak bapak sube tue, bok ne sube putih, tapi ling muane ngenah bapake ene asane bahagia san idupne. Cerah muane, tue tapi semangat san. “Saking napi pak..?” keto i bapak tue metakon… “Nggih pak… tiang nampek iriki dauh jurang manten…” keto irage nyautin. “yaih.. dauh jurang… dijan pertigaan nike pak…?” keto ye i bapak tue metakon.. “tiang ring pertigaane nike ngelodang pak… ade sekitar satus meter wenten punyan sabo, nah nie sampun pondok tiang..”. Mesaut buin i bapak tue, “Sik nang lecire pak…?” Yen kat pikir pikir bapake ene asane malang melintang mirib ugan trunane, adan bape bise tawange, padahal sekitar telu nganti pat kilo uling jumah. “Nggih pak.. nike nanang tiang pak…”. “sube mekelo san tiang ten polih melali mejalan kemu, sehat bapake nike pak..?”, bin i bapak tue metakon. “Nggih pak, kenak nike…”

Megenep san bakat ortoang di bingkile ajak i bapak tue ento, nganti sing mase bapak bingkil sube nyemak montore, “pak, niki ban dalam ne pecah pak, tebek paku, pakune sampun kaadang tiang”. keto ye i bapak bingkil. “kude bolongne nike pak..?” petakon irage, “siki manten pak… niki yen tembel dados, yen ganti pak sareng ban dalam baru dados masi..”. mesaut buin bingkile. “Nggih pak… tambal manten nggih,… bekel tiang bedik niki pak..”. pang tetep ade bekel abe mekuli kanggoang gen be tembel ban dalam ne. I bapak bingkil buin sibuk nambal ban irage. Ortone nganteg masi teken i bapak bingkil. Iseng metakon, “pak.. bapak medue genah driki niki bingkile..?”. “ten pak.. tiang ngontrak driki.. sampun minab sampun wenten telung tiban pak..”. keto i bapak bingkil. “tiang dumun hampir sing nyidang memperpanjang kontrakane driki, sawireh ade nak leng kone kal ngontrak harga lebih tinggi..”. Mare sekenang metakon, kone i bingkil maan adoke teken nak len, sawireh ade nak nagih ngontrak harga tegehan. Untung san ane ngelah tanah baang iye buin. Akhirne bapak tue mesaut masi, “bapak bapak sareng sami, yen tingalin tiang irage dini di Bali, uling pidan se idup tiange niki… irage nak seleg san mekuli sebenarne, tapi nu masi ade nyamane ane ngelah solah tawah tawah, mare san ibi ade masalah dauh pondok tiange, ade nyamane Bali ngelah kontrakan parkir mobil, misi tuah nenem tongos parkir ane sewangane, onyangan nyame Bali ne nyewa, tapi kone sing ade ane tepat waktu ane mayah, limang kontrakan misi, akontrakan kosong, inguh ye bapak ane ngelah kontrakane ento, orine adeng adeng kone sube, tapi tetep keweh mayah, yen irage mikir uling luar, yen sube ade nak ngelah mobil, paling sing kan mayah sube dianggarkan nike. Nganti won kone bayune buin ngorahin lan ngingetin mayah, terlambat gen terus, misi buin sing rungu kone nyamane ane nyewe tongos. De jek mayah, munyi kal ngorang terlambat gen tusing ade kone. Padahal di kontrakan umahne terus kone ade acara makan makan ajak timpalne. Yen kat kenehange kone yen sube nyidang ngundang timpalne ngajak makan makan pastilah nyidang mayah kontrakan parkir.” keto ye i bapak tue nyatwe..

“Nah.. bapak sing nye ngorang onyangan nyamane keto care ane ngontrak parkiran, tapi tetep ade nyamane ane ngelah solah aketo…, yen unpamayang tiang nike care satwe Siap Bali“. Dalam ati nak sebenar ne ape ye artin Siap Bali ane ene. Tapi tetep kal dingehang satwane bapake ene, sambilang ngantosang montore pragat. “Uning bapak Siap Bali..? niki nirgamayang tiang asapunike nggih… cobak bapak bapak nu jumah, iseng nyemak gabah di jinenge, entungang di natahe ane sube bek ade Siap Bali ane gelahang irage ditu. Cobak tingalin solahne i Siap Bali nike. Boyeje seleg ngamah gabah ajake timpal timpalne, tapi malah ye mentingin onyang timpalne apang sing maan ngamah lan sakit sirahne. Engken jek carane apang timpalne sakit lan sing nyidang ngamah, yen sube sakit nganti sing nyidang ngamah, sinah ye pedidi kal nyidang ngamah gabahe ento pedidi. Yen satwayang tiang nak mirip mirip keto irage nu ajak nyame ajanian pak nggih… Nah sing je onyang tapi nu ade ane keto nyamane. Piteket ne ane nyidang jemak irage ring satwan tiang niki inggih punike, irage peturu nyame Bali, ngiring pade sarengin, support yening nyamane utawi timpale ngelah utsahe, sing nu jamane jani iri ajak nyame lan timpal, yen timpale berhasil milu syukurin, anggo pedoman anggo irage pang nyidan masi berhasil, diapin je sing care timpale, nah pang nyidang gen masi ajak kaluarge”.

“Yen satwe i Siap Bali ni anggo tiang nganggo jamane ane jani, buin gedenan tantangane pak nggih… yen irage nu melaksane care i Siap Bali nike jaman jani, irage pedidi ane kal keweh. Ade gabah bek, seleg nyakitin timpal, mamahane sing bakat amah mulah demen ningalin timpal sakit, sedeng seleg mentingin utawi nyakitin timpal, mamahane mebyayagan di natahe, yen ipidan tuah irage gen ane ngelah kesempatane, tapi jaman jadi jak bek ade ngelah kesempatane to, bise anak len ane ngamah, irage akhirne sing maan ape”. keto satwan i bapak tue tekening irage di bingkil. Yen kat pikir pikir, sajan masi ane sawange ajak bapake ento indik Siap Bali. Nah anggo masi ling jani sukseman satwane ento, diapin je anggo irage pedidi.

“Sampun pak niki tambal tiang ban bapake.. Dase tali kemanten nggih..” keto ye i bapak bingkil, yaeh, jeg aget ade pis di kantonge, lantas bayah tiang sareng bingkile. “Suksme nggih pak sampun nembel ban montor tiange, suksme taler sementon tiang driki niki antuk satwan nyane niki… becik anggo pelajaran niki pak..”. Nyelengger montor lan ngacir mulih ke pondok.

Dumugi tetep reket pasemetonane irage driki ring Bali, Rahayu Irage Sareng Sami
Kirang langkungnyane tiang nunas ampure.
Lutung Puruh

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s