Mekejang Pelih

Sing mase sube limang bulan jumah, payuk jakane besik ne sube sing nyidang ngemang belin baas, tapi yen bakat pikirin nak pedalem masi bose, sing ade penghasilam tapi tetep harus ngemang tenagane baas, konden buin jaminan kesehatan ajak hari tua, yen sing pelih BPJS TK asane adane.

Onyangan karena gering gede ane ngenen jagate. Irage buin jani care nak ade di tengah tengah. Perusahaane tawang kondisine engken, irage dadi karyawan nak masi keweh kondisine. Sukat maret 2020 sube adane dirumahkan. Artine irage sing mepecat, situasi libur tapi sing bayahe ajak perusahaane. Yen care orang beduur yening tingalin perusahaan nak sube masi keweh, nganti maan bose pribadi ngomong kene, “de.. Yen misalne kondisi gumine konden membaik Nganti sekitar desember akhir taun ne 2020, bisaang awake nyen pang nyidang makan keluargamu” keto ye. Irage nak seken ngerti masi kondisine. Berarti secara tak langsung perusahaan nyidang nanggung nganti akhir taun gen. Suud to sing be tawang engken kal dadine.

Yen buin tingalin irage dadi karyawan, syukurne dan berterima kasih masi ajak perusahaan ngemang baas atau belin baas, tapi pribadi len ken to nak bek masi tanggungane. Kreditan asuransi biye panake masuk diapin je ling jumah daring ajak tetep ade di adat menyame braye. Seken mungkin sing ade ane kepikiran gumine kal kene care janine. Jeg Mekejang Pelih asanange. Engken jek carane pang nyidang gen meli belin uyah di paon.

Irage dadi kurenan asane tanggung jawabe gede san ajak keluarge, tapi aget ne masi ade timpale ane biase ajak megae disisi. Nah awal awalne bulan maret april mei sama sekali sing ade gaen disisi. Onyang ngandelin simpenan di bank ane sing je kude. Tapi tetep berharap pang nyidang bertahan. Medagang tetep dan terus nanyang barang ke client client lama. Sing ade meklisikan onyang. Patuh care irage ane masi sing kije kije. Mereka asane patuh masi. Gegaen sampingan ane sanget san pidan berharap nyidang ngandelang, tapi kenyataane masi sing nyidang bergerak.

Misi utama ipidan, ngelah gae tetep anggo penghasilan tetep, ngelah gae sampingan pang ade cadangan yening ade engken ajak gegaen tetepe. Tapi kondisi jani sing nyidang meklisikan, gae tetep nengil, gae sampingan masi sing kije. Sesuai anjuran pemerintah, sing dadi kije, jumah deen, yen keselek san kal pesu harus memgikuti standar kesehatan apang irage tetep slamet. Anggo masker, jaga jarak, ajak sai sai ngunbah lime. Ajin piselegang irage nginfo timpal timpal client lama ajak gaen sampingan, suksma Hyang Widhi wenten asiki niki.

Keweh gumine, penerintah masih berusaha ngemang makan rakyat ne, pang nyidang tetep makan. Bantuan dana desa lumayan jalan masi, tapi bantuan lain sing ade ked jumah. Syukurin gen. Jani malah ade berita ane luung bedik. Pemerintah rencana ngemang bantuan kepada tenaga kerja yang terdaftar di BPJS TK ane maan pin beten 5juta. Tugas irage jani ane tetep ngasukang dan melaporkan data tenaga ke BPJS TK. Jani sube onyang data me upload, cuma ade timpale buin besik gen ane nu validasi bank. Mudah mudahan kal maan bantuan 600k perbulan ane orange kal maan 4 bulan. Atau sampai akhir taun ne.

Nah.. Lumayan masi anggon nyambung hidup. Berterima kasih ajak pemerintah yen program ene seken jalan. Nah diapin je irage sing kal maan, tapi mudah mudahan timpale maan. Mudah mudahan proses di BPJS TK lancar masi.

Kurenane masi pedalem, sube biase megae, jani patuh ajak irage sing kije kije, ape buin masi ade berita murid pade mulih onyangan, sing nyidang mukak sekolah nen. Nah.. Kujang men.. Ane penting harus semangat yen ade gae sampingan, ape jek to. Salut san ajak timpal timpale sube medagang onyang online.

Dumugi gumine gelis kenak niki, dumugi sami pade tetep sehat lan rahayu. Dumugi gumi Bali ne kembali care Bali ane ipidan Rahayu rahajeng asri alami.

Ngutil Capung

Ngutil capung, Lempeyek capung ento jeg sing nyidang naanang jaen ne. Ape buin misi nasi dingin, ajeng semengan anggo sarapan. Aruh, onyang asane kalah bane gohan nasi ane lenan. Nuju masan capung di desa sing ade len aktifitas ne se len Ngutil capung.

Ben kenken ne milih Ngutil capung Ugan to, sing je len sawireh Ngutil capung Memang sing ade ngalahang serunyane. Nyapung biase sube biase sajan, tapi Ngutil capung Nak seru sajan mulah paid capung. Tapi memang Ngutil capung biasane cuma anak muani gen ane demen.

Bahan bahan ane dadi anggon Ngutil capung ento boye je bahan kewen, alih lidin ron, ane kal anggo palesne. Taline melakar aji serat gedebong, plapah gedebong ento jemak serat tengahne, usahang pang nyak dawe, pang aluh baang Ngutil capung, buin besik lidi getep abedik gen. Di muncuk lidi ron ne tegulang melahang serat tali gedebonge, persis care ngae pancing tradisional, sube keto di muncuk serat taline tegulang melahang lidi ne pang tekek. Ane paling pentinge ngalih engket nangke atau engket timbul pang nyak nyangket san. Engketen ene satmake mamahan di capunge. Sing perlu gede gede gendol engkete, ane penting pang tingaline jak i capung, iye ngaden mamahan enak to i engket.

Carane Ngutil capung aluh gati. Bahan sube siap, engket sedeng nyangket nyangkete. Jani melali sube ke umane utawi ke tegale. Engken je nak mancing, untal untilin ye pengutil ne pang nyak engkete ngenah melaib kemu mai. Apang i capung ane ningalin lan layah basang ne tertarik ngaden mamahan paek pang dadi sagrep. Yen sube i capung layah basang ne pasti be kal ubere jak ye, juke jak ye, tangkepe jak ye, sing nawang ane tangkepe saget engket. Lamun sube nyangket, i capung sing je lakar nyidang lepas utawi melaib.

Capung ane paling sesai ngamah Ngutil capung tuah capung kok. Capung ane setate layah basangne. Lagas san berburu mamahan lan nyagrep mamahan. Ape sekadan ane mekeber kadenange mamahan. Engket mekeber jeg sagrepe masih. Plaibne i capung kok masi enggal sajan mekeber. Capung ane lianan kapah kere engket Ngutil capung mungkin karena pung lenan sing je layah gen basang ne. Capung gantung nak mekeber tegeh gen. Ngalih mamahan tegeh, pas ye beteg mare tuun megantung pules. Capung barak masi keto, endep pakeberne nanging biasane ngalih yeh di telagane dogen. Nengil akehep jeg makeber buin. Lamun capung tik, ne je tuah sing taen ngamahin, cenik lan paek yeh gen gaene. Ade buin besik capung ane sube sing taen tepuk jani. Mungkin sube punah niki madan capung gobogan. Ben engkene madan capung cobogan, sawireh capung ne paling gede ne, gede sajan, mekebet ngindang, gencang sajane mekeber ne biase nganti sing bakat baan nolih, lawat ne gen biase sepintas keto. Asane sube punah ne.

Ape jek jenis capunge jani sube langka asanange niki. Di umane jani nak pade aluh, pang enggal megarapan, onyang sekadan ubad anggone di umane, beburon ume ane i pidan sube hampir sing ade. Contoh ne, blauk ane sesai masi pidan bakat anggo sambel sere. Blauk niki generasi awal dari capung, artine, sekonden dadi capung, dadi blauk idupne malu. Ane lenan tuah klipes, jubel miwah sane liayan.

Masan irage cenik memang asane sing ade kal buin keto. Ngutil capung contohne. Jani kanggoang cerita deen nu ane kal orahin masi panake. Pang nawang gen ye engken nanang ne ugan cenike di desa.

Kenak rahayu sareng sami

Werespati 30 Oktober 2019 ke Tuban

Werespati 30 Oktober 2019 ke Tuban

Engken jek carane pang pade rahayu irage jak onyang

Jam solas peteng ne sube kal plaibang dokare liwat di canggu. Kenehe sih pang sing kene macet di pertigaan berawa. Soalne sube telung wai ade masalah ditu. Got di pertigaan ke Berawa mebenin. Macet ne sing kodag kodag semeton. Jeg nganceng sing nyidang mekisid. Onyang pade ngelah kepentingan, ade ne kal megae ade ane ke peken ade ane masuk badah megenep. Pertigaan berawa nu satu satunya jalur yang bisa di akses uling tabanan ke badung. Terutama Tabanan delod delod ne.

Werespati 30 Oktober 2019 ke Tuban

Sube lantas keto, jam solas to saget igis san macet ne, pas paek ngabe dokare, saget sube ade penanganan uling pemerintahe. Pang enggal fasilitas umumne nyidang nganggo. Truk abesik ngabe material ajak buruh apapat menin jalane. Mungkin cukup pang anggo nyidang semengan. Lancar jaya nganteg di simpang siur.

Mejalan ngelodang uling di simpang siur Dewa Ruchi padat merayap buin dokare bek sajan.. Onyang bise kal nyemput tamu ke bandara, disamping mungkin onyang nyamane pade mulih uling megae.

Werespati 30 Oktober 2019 ke Tuban

Sekitar jam roras nganteg di Tuban. Bek masi tamune teke jam amonto. Matene sube kiap sajan sing nyidang nahenang. Yen sing kurenan pedidi jeg be pasti pules jumah. Baat san asane matane. Ulian masi enggal enggal pang sing panake bangun jak nagih milu, tambah keweh urusane puk.

Sekonden berangkat nik nike nak kedadue nagih milu, nagih nyemput meme ne bareng. Aget ne sekonden berangkat kedadue kurcaci sube muk. Aha… Bebas maan nyemput diapin kiap wakiakaikaiki.. Tumben tumben mecelep ke toban ato bandara nae ngorang.. Misi nyemak karcis trus paling ngalih tongos parkir, melinder jalane ngae paling milehan. Ngelindeng masi pang pindo misi metakon jak anake ditu.

Werespati 30 Oktober 2019 ke Tuban

Jam 00:40 semengan mendarat kapale, kaden nak langsung pesu kurenane, misi ngantosang telung dase menit mae nengok belahan hatine ling pintu kedatangan domestic. Padahal cuman telung wai kalahin kurenan jeg care nak bajang trune asane puk.. Kangen masi bane jak kurenan wkaiakiaki.. Lebay.. Bek mekalukan anake ngantosang tamu keluarga atau ane len.. Mulih masih akhirne jam 01:20

Ane penting ento kurenan teke slamet seger oger.. Irage seger lan nik nike seger masi.

Lov you my sons, lov you my lovely

Fighting

Sate Guik Pertigaan

Sate Guik Pertigaan

Saniscara – Purnama 14 September 2019

Aeng plaib montore mulih uling tongose mekuli. Pang enggal gen teked jumah. Nik nike jak due gen jumah jani. Ane cenikan kadek arya mulih kone jam 11.45 ane gedenan putu surya nak lepas jam 1.00 misi extra dance kone. Nah engken jek carane pang enggak nganteg jumah. Biase care jani nak tuah cekupruk supra legend ane menemani. Sing dadi abe enggal enggal pang aman. Kepikiran nik nike kal makan sing, jumah sing ade ape. Memene tuni nak enggal enggalan kone masi masuk. Maan tuah ngae taluh ceplok gen. Nah kanggoang anggo semengan.

Nak jam mulih sih ruah jam roras tapi gaene jeg sing dadi ajak meitungan. Bek san gaene ane arus pragat. Ade kenehe ngutang gaene mulih, tapi nyen malah keweh urusane. Ade nak ngorin sing dadi nunda gegaen kone. Lamun nyidang mragatang jeg usaha pang pragat. Liwat nganti jam 12.45 mare suud. Nah kal kanggoang masi itung itung minggu depan bedikan gaene. Cekupruke sube ngos ngosan telah nganti gas ne kal ilut jeg sing masi nyidang melaib.. Wakiakaiaki.. Nganteg di pertigaan tanah sampi, jeg mikir ape dik bliang panake jumah konden ngajeng. Hingga akhirne ide Sate Guik Pertigaan ane paling pass.

Ade kemehe ngajakin panake pesu makan, tapi pikir pikir anggarane pasti be bek. Nah keputusan pinal Sate Guik Pertigaan gen be. Panake kedadue masi demen jak Sate Guik Pertigaan. Kal sengaja rerenang cekupruk supra legend ne beten punyan jepune. Agak lumayan tis memang tapi kupinge empeng. Dagang satene di pertigaan jalane macet montor bek sajan atah… Mekeneh ngetis, jeg tis bane sajan jeg kupinge sing tis.. Gruang grueng montore care nak pekenan.. Aduh.. Nah.. Kal sabarang dogen.

Ade anak trune makunan meli Sate Guik Pertigaan ditu. Jeg sate gen telung bungkus misi tipat telung kelan masi.. Memih.. Ajak a keluarga meli sate jak tipat ne, keto kenehe. Wkaiakaikaiaki.. Anak mungkin sayang jak keluarga dadine onyang beli nine..

Mare lakar irage maan giliran nomer due.. Jeg ane nak bajang jegeg care nak nyelag keto. “buk buk kude pulih yening tiang numbas sate aji dase tali? ” keto bet ne.. Mesaut ibu dagang Sate Guik Pertigaan ne.. “geg aji dase tali maan tuah pitung tusuk geg” konden irage maan ngomong padahal giliran irage ne maan jeg nyabot ye nak bajange ento. Uku protes uku opak nak bajange ento.. Jeg jegeg ye.. Ilang kenehe protes ajak ngopak puk.

Ibuk dagang Sate Guik Pertigaan metakon, “geg jagi numbas sate?” mesaut nak bajang jegeg ento “nggih buk niki tiang antosange jak adik tiange” keto ye mesaut.. Terus sing nyangka irage ape kal pesu uling bibih ibu dagang Sate Guik Pertigaan ne ento. “geg dados numbas sate tapi drike dumun nggih niki bapake sampun dumunan driki ten dados nyabot kenten geg nggih.. Mrike dumun.. Wusan bapake niki wawu geg malih jebos”. Jeg seken tengkejut bane ajak ibu dagang Sate Guik Pertigaan ne. Umur sube tue tapi nu inget teken tata krama irage metumbasan. Wkaiakiakai.. Nak bajang jegeg nike mundue teratur dadine.

Penting sajan irage ngajahin panake pang bise sabar lan mnghormati orang lain. “kude numbas sate pak? ” petakon ibuk dagang Sate Guik Pertigaan ne. “Tiang kalih bungkus maten ibu nggih.. Aji duang dase tali bungkusang tiang abungkus nyane nggih.. Suksme ibu” jeg seken je tue tapi ibu Sate Guik Pertigaan ene jeg mu sigap sajan medagang, diapin je ragane pedidi. “tipat dagingin niki gus? ” “ten ibu.. Suksme nggih..” kal enjuhang pipis kertas seket tali rupiahe. Susuk e bu8n dase tali ajak dagange. “nggih ibu.. Suksme niki tiang pamit”, “nggih sukme pak” mesaut ibu dagang Sate Guik Pertigaan ne.

Nabyeng supra legend ne melaib sriat sriut nuju pondoke. Nganteg jumah saget sube dapetin panake ngantosang. Kangen bane ningalin putu jak kadek jumah ajak dadue deen. Tapi ngelag keneh nak memang harus ajin mereka pang mandiri. Pang bise ngurus diri sendiri nuju nanang jak meme ne mekuli.

Selanturnyane irage nyemak nasi lan ngajeng Sate Guik Pertigaan ane jaen ento. Demen san panake. Suksme Hyang Widi untuk semua anugrah-MU

Love you all my sons

lutung puruh

Kepasilan

Nggih rahajeng siang semeton tiang sami niki, kenak rahayu

Kepasilan

Yen ningeh nak ngorahang Kepasilan jeg seken langsung inget jak masa kecil jumah kampung di Tabanan. Jenis tumbuhan ene sesai anggone karya di sekolahan dugase pidan. Ade masane memang Kepasilan ne terkenal. Tapi sebenarne nak keweh keweh aluh ngolah Kepasilan. Harus nak ane seken tekun jak telaten mare pragat bane.

Kepasilan nak seken woh wohan ane idupne numpang ajak tumbuhan ane len. Sing be maan ningalin ape sebenar ne lakar Kepasilan ne ento. Ane pasti Kepasilan me ento numpang ajak makan di woh wogan len. Kadang kadang masi ngeranayang woh wohan punyan asline bise mati bane. Makane punyan punyanan ane ene biasane masi anggone gegonjakan di satwa kangin kauh pas ngumpul.

Ane biasane anggone karya pas masuk ipidan ento tuah bongkol Kepasilan ajak muncuk wohan ane asli. Misi gembolan pas ketemune. Sayangne sing ade bakat photone niki semeton.

Intermeso Kepasilan

Hampir onyang anake paling sing setuju ajak Kepasilan. Ape ane ngerananyang, sube pasti care ane meduur, idup mulah aluhe dogen, tinggal makan gen tusing misi keweh banting tulang usaha oang nyidang makan. Sementara nak len keweh kal makan ye jek aluh jak pongah ngemaling jak makan ane sube ade dogen.

Mirib nak mule keto idupne i Kepasilan. Yen jang langsung di tanahe buse langsung mati. Sifat yr ane mulah aluh makan jak merugikan n len jak misi pongah buin makane bek nak sing demen teken Kepasilan. Tapi yen kenehang buin, Kepasilan nak masi Ida sane mekardi. Pasti ade maksudne Ida ngardiang ane keto. Sube di luar kemampuan irage ben engken ade wohan Kepasilan ne ento. Jani tinggal irage doen, yen be tawang keto kanggoang de care Kepasilan apang amanan dik idupe menyame braye di Bali.

Tapi inget buin besik, sing jek onyang anake care Kepasilan, ade masi nak numpang tapibtau diri. Jani irage harus melajah jak melajah terus. Pang dadi nak megune anggo pedidi, keluarga jak lingkungan irage. Care misalne i paku. Ye numpang jehen di tarune, tapi tuah numpang deen. Makane ling yeh ujan. Lamun nyidang i paku pang masi megune jak tarune tongos iye numpang.

Satwe kangin kauh i Lutung Puruh

KPP Pratama Denpasar

KPP Pratama Denpasar

Mejanji jak timpale dini semengan gati di KPP Pratama Denpasar pang nawang kone seluk beluk mayah pajeg di Denpasar. Awake ane seken sing nawang ape sube ked di kantor KPP Pratama Denpasar jam kutus limolas menit, nak seken sih janji ne ketemu sekitar jam siye, kal malunin gen pang care nak seleg ajak rajin.

Cek kali cek jeg saget sube jam siye duangdase menit, sing masi negok timpale nen puk, wkaiakaiki.. Mungkin ye nu sibuk atau di jalan ne, nah sabae deen. Kantor KPP Pratama Denpasar ade di sekitaran renon. Aget san kirimine lokasi jak timpale,dadine sing perlu metakon kemu mai dije kantor pajake ne tongos ne. Sukme google maps membantu san asane pas keadaan kene puk.

Tuah nak di tongos mekuline kal ngalihin proses ngajuang pajak pang nyidang motong pajeg ajak nak mebelanje. Kenehe pang bareng masi milu nututin awig awig negarane. Maan medagang pang mayah masi pajeg, memang sih sebenar ne rage ane mayahang gen pajeg ne, tuah ane mebelanje ane kene pajeg. Ane sebenarne sadar tuah ane mebelanje pang mayah pajeg pas waktu ye mebelanje. Irage nyidang motong pajeg ajak ane mebelanje sawireh irage perusahaane sube terdaftar di kantor pajak. KPP Pratama Denpasar dini sube kal melajah diastun irage sing nawang ida idu. Pokokne milunin deen, jeg melajah deen. Nyen nawang nyidang nganggo mani puan.

Yaeh.. Kali jani sube sing nengok timpale nen nah.

Rahajeng Metimpal di whatsapp group semeton.

Lutung puruh – 0813 3756 1166

Pang payu deen bungut paone mekudus, tetep semangat mekuli semeton

Metimpal di whatsapp group

Metimpal di whatsapp group

Mekeneh san bek ngelah timpal pang ade ajak pakedek pakengung bilang wai. Tapi saat be bek ngelah timpal mare tau ngendah timpale jak onyang. Lamun nak tue sai ngorang lingah gumine ane ken ken alih ade. Sing je rahayu gen onyang. Ane nyaplir masi bek san. Kanggoang ngandelang papojolan deen ne.

Care jani gumi sube liwat jaman pis bolonge empet, nyen dadi ajak ngorte, ape buin ade care jani to, ape adane
Metimpal di whatsapp group jeg cenik tongose asane tapi nyidang ngorte jak bek. Satu sisi masemeton asane rambah paek, rapi pas pas mekuli timpale jeg nu masi clentang clenting, aduh cara satu satu nya ne kat silent hp ne, pang bedikan gen mengganggu timpake ajak mekuli.

Ipidan lamun sing ngenong melali jeg sing maan ningalin lan nengokin nyame, jani ve aluh, tinggal pecik gen nyampe be info ne.

Keuntungan Metimpal di whatsapp group

Irage nyidang semakin paek jak nyame lan timpal, tukar informasi penting aluh. Komunikasi aluhan.

Kelemahan Metimpal di whatsapp group

Yen irage bise nganggo whatsapp ane beneh.. Bermanfaat sajane, tapi karena informasi yang di bagikan di whatsapp tanpa batas, irage arus hati hati share atau berbagi niki, karena semua informasi yang kita bagikan besar kemungkinan akan menyebar luas di kalangan pengguna whatsapp. Dadine beneh beneh ngabe info, ape buin info pribadi. De sekali kali share di whatsapp.

Ape buin jani hp ne wanen san jumah, nyen dadi nyemak, sing misi kunci, nah pragat be. Jadi pinter pinter irage milih nyen kal ajak ngorte lan tentang ape kal ortoang. Apang tusing info ane irage kirim atau terima berdampak sing luung ajak nak len, terutama keluarga.

Ngiring share informasi yang penting dan megune anggo irage jak onyang. Metimpal di whatsapp group luung san, tapi harus selektif bedik. Apang megune anggo irage dan lingkungan.

Rahajeng Metimpal di whatsapp group semeton.

Lutung puruh – 0813 3756 1166

Pang payu deen bungut paone mekudus, tetep semangat mekuli semeton

Cunguh empet Pilek

Cunguh empet Pilek

Kene sube lamun pas kondisine sing luung, bangun semengan jeg uyeng uyengan tendase, menghayal bilang wai jak bilang semengan pang seger bayune, angine seger cuaca ne cerah. Ne jeg Cunguh empet Pilek sing dadi ajak kompromi gedeg basange bane.

Kone anake ngorang perubahan cuaca sube biase ngeranang daya tahan tubuh menurun keto. Ane sanget kat kenehang jeg jani wak megae di swasta, Cunguh empet Pilek jeg sanget san, meriang asane puk. Gae medug dug, jeg seken nyak pas asane ne bise bise pedih bos e sing mragatang gae. Mancing di tukade galang gumine asane, tapi mancing di bakau luung masi ne. Ngibur sambilang maan be, sambilang nyeledet bek san nak melali jalan jalan, cenik kelih tue bajang jalan jalan, jeg barengin deen.

Lamun kat kenehang asane onyang megae misi resiko, megae sik nak len arus milu aturan nak len, megae pedidi irage pedidi ane ngolah waktune. Bek san timpale ngorin, “ceng ngujang ci sing usaha pedidi?” pengalaman sube ade, modal sube ade, abedik sih modalne, tapi tetep nganti jani sing bani lepas mukak usaha pedidi. Analisa ilmu bumi kone lamun care irage ne lebih banyak menggunakan otak kanan, bes lebian itungan, bes lebian jejeh tekening resiko. Ade men timpale ane ngorin buin, coba latih otak kiri, pang greget dik idupe. Tetep nganggo perhitungan mekuli, tapi lagas, bani jak resiko pikir tapi sing dadi anggo penghalang. Mare kat takonin balik, “ci be je melajah nganggo otak kiri?” jeg ngedegang basang jawabane. “aing.. Cang konden masi..!” keto bet ne.

Ape buin care jani ne Cunguh empet Pilek asane dadi penghalang masi untuk berkarya. Saget ade nak nelpon, nyen kaden ne, sing mesimpen nomer ne. “Pak.. Posisi dimana, saya dari gojek bawa bingkisan untuk bapak!”. Nak nyen ye ngirim bingkisan kali jani ne.

Gelisang satwa enggal Cunguh empet Pilek tetep sing luung asane, bingkisane teke, “makasi pak ya, ada biaya pak?” gratis puk, kal adeng adeng mukak tas kresek putih lecel daki ne. Parasetamol jak vitamin. Adah.. Sing je len ne pasti mantan ane ngirimin. Iseng kat gecel hp jadule, saget ade wa “pah.. Vitamin dan obat dalam perjalanan ya.. Tak gojekin aja biar gampang.. Nanti jangan lupa minum obat dan minum banyak.. Biar cepat pulih dan sehat kembali, nih ada juga kue buat camilan.!”

Jeg nganggo base nesia mantane puk.. Misi tas buin tulisan.. Sing ngerti bane Sing inget ye irage bali kelen ane sai kene sentul jak kaliasem pidan ugase cenik. Jani bernesia ye, pang milu gen jaman janine. Suksme mantan nggih! Wakiakaiaki.. Lamun dadi tagih pang Cunguh empet Pilek ne ilang, aluhan asane memghadapi kenyataan puk. Nganggo base bali biase deen, lancaran asane ngomong.

Kal makan malu dik neh, nimum ubad jak vitamin jak minum yeh bek. Pang galang dik idupe.

Nyanan alihang don piduh, selae lembar deen done cukup asane anggo loloh. Ulet sekenang alih yeh ne, isin uyah dik, lamun ade madu kecerang bedik, seger san.

Cunguh empet Pilek

Lutung puruh – 0813 3756 1166

Pang payu deen bungut paone mekudus, tetep semangat mekuli semeton